Documento sin título


La Fundació
Premi Terenci Moix
Beques Arts Visuals
Beques 2013
Beques 2012
Beques 2011
Beques 2010
Beques 2009
Beques 2008
Beques 2007
Beques 2006
Beques 2005
Acció social

 

 

 

 

Beques d’Arts Visuals


La Fundació Arena convoca anualment des del 2005 dues Beques d’Arts Visuals en les modalitats de pintura i fotografia.

Dotades amb tres mil euros cada una, les beques tenen como a objectiu fomentar el desenvolupament de les arts visuals entre la comunitat gai i lesbiana i el seu entorn.

Presidides pel galerista Alonso Vidal, las Beques d’Arts Visuals Fundació Arena, són las úniques de l’Estat que promouen la labor artística en l’àmbit LGBT

CONVOCATÒRIA XIII PREMI JOSÉ M.VIDAL D’ARTS VISUALS FUNDACIÓ ARENA

La Fundació privada Arena convoca el XIII Premi ARTS VISUALS amb l'objectiu de contribuir , a través de les Arts a divulgar la realitat de les persones d'orientació sexual gai i lèsbica a l' efecte de sensibilitzar la societat sobre la necessitat d'eradicar qualsevol forma de discriminació.

La finalitat de la FUNDACIÓ PRIVADA ARENA convocar aquest concurs, és la d’oferir un premi de sis mil euros bruts (6.000 €). La Fundació es compromet a abonar la quantitat de tres mil euros (3.000 €) a cada guanyador/a de les modalitats per l’obra que tingui un major reconeixement per part d’un jurat escollit per aquesta fita.

Després de XII edicions dels premis de la Fundació Privada Arena, dedicats a José M. Vidal, s’han consolidat com una de les convocatòries més respectades en l’àmbit espanyol i amb una de les dotacions més generoses dels premis convocats actualment.

Novetats per la XIII edició de 2016
Durant l’entrega dels premis de l’última edició realitzada el desembre de 2015 s’anuncià la renovació del projecte, el 2016 aquest serà més rellevant, ja que s’incorporen dos canvis importants: -Primer, es proposa un marc conceptual global per als dos premis, això donarà als/les artistes l’oportunitat d’explorar temes destacats per l’art i la societat des del punt de vista particular de cada creador. El tema escollit anirà canviant amb cada edició dels premis.

-Segon, el premi de pintura, que fomenta la pràctica de forma oberta i atenta a l’evolució de la disciplina, ara s’obre a altres tècniques com el dibuix, el collage, etc. D’aquesta manera, el premi fomentarà la participació de tota mena de creadors/res dedicats a la representació visual.
1 . - OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
Les especialitats objecte d'aquesta convocatòria són : Pintura i Fotografia , conforme als següents requisits :
2 . - REQUISITS PER A CADA MODALITAT
Les obres originals hauran d'ajustar necessàriament a les següents característiques :

Geografies urbanes i humanes

Pel certamen de 2016 es proposa el tema “Geografies urbanes i humanes”. Es convida als/les artistes i fotògrafs a explorar els seus significats més amplis i diversos. La ciutat i els seus paisatges, les persones i la seva relació amb l’entorn urbà, el territori i els canvis que l’afecten, la
diversitat cultural i d’identitat, l’evolució de les nostres maneres d’ocupar l’espai i relacionar-nos, l’efecte sobre la sociabilitat i l’hospitalitat o la intimitat i la privacitat en un entorn col•lectiu són alguns dels aspectes que es podrien tractar, respectant sempre la llibertat d’interpretació de cada creador/a.

Per a la XIII convocatòria de 2016 convidem als/les artistes i fotògrafs a contestar i reflexionar sobre el tema escollit “Geografies urbanes i humanes”, que orienta conceptualment els Premis Arts Visuals Fundació Privada Arena d’enguany.

Els/les artistes acompanyaran la seva obra amb un petit text que la relacioni amb el tema proposat. -Els formats seran els següents:

Pintura: Els quadres hauran de presentar-se emmarcats de forma adient i preparats per a ser penjats, i les seves mesures exteriors no podran ser superiors a un metre per cada costat.

Fotografia: Les fotografies podran ser en color, blanc i negre, etc. Tindran un màxim d’un metre per cadascun dels costats i s’hauran de presentar sobre un suport rígid. En el cas que es tracti d’un conjunt de fotografies (sèrie o seqüència) que formin una sola obra, hauran d’ajustar-se a la mesura anterior. Cada fotografia haurà de presentar-se emmarcada, protegida amb un vidre o un altre material protector (metacrilat, etc.) i preparada per a ser penjada.
Darrere de cada treball s’haurà d’adjuntar un sobre amb la corresponent FITXA TÈCNICA:

- Títol de l'obra. Nom i cognoms de l'autor . - Domicili , telèfon i correu electrònic . Currículum artístic . Tècnica emprada, suport utilitzat . Any i dimensions . - No es podran presentar obres que ja hagin sildo presentades en altres convocatòries o exposades en exposicions individuals o col · lectives .
3 . - DOTACIÓ DELS PREMIS
S'estableix un primer i únic premi en cada modalitat i categoria , la quantia és la següent : Pintura : 3.000 euros bruts Fotografia : 3.000 euros bruts
4 . - CUSTÒDIA DE LES OBRES
L'entitat organitzadora , tindrà cura amb el major zel les obres presentades , però no es fa responsable dels danys que , accidentalment , puguin produir, furt o pèrdua .
5 . - ENVIAMENT DE L'OBRA
Les despeses de tramesa i retorn de les obres seran per compte dels participants , així com , l'Assegurança de Transport de les mateixes .
6 . - TERMINIS D'ADMISSIÓ
El termini d'admissió quedarà tancat el 5 de desembre de 2016.
7 . - PRESENTACIÓ
Les obres seran presentades o enviades a : Galeria ALONSO VIDAL c/Balmes, 34 baixos - 08007 Barcelona - Tel. 93 315 86 59
8 . - EXPOSICIÓ
L'exposició de les obres seleccionades serà inaugurada el 15 Desembre de 2016 i es clausurarà al 31 gener de 2017 . Aquesta Exposició tindrà lloc a la Galeria ALONSO VIDAL de Barcelona.
9 . - LLIURAMENT DE PREMIS
Els premis seran lliurats en acte públic al desembre de 2016 , en el lloc i data en què , oportunament , serà comunicat , alhora que serà inaugurada l'exposició . Les obres premiades quedaran com a fons de la Fundació Privada Arena, reservant-se tots els drets sobre les mateixes , inclosos els de reproducció , edició i exhibició .
10 . - EL JURAT
El jurat estarà constituït pel President de la Fundació oa qui aquest delegui i com a vocals persones de reconegut prestigi i competència en el món de les arts , i les seves decisions seran inapel · lables , podent declarar deserta cadascuna de les modalitats .
11 . - RETORN DE L'OBRA
- Obres no seleccionades Hauran de ser retirades durant els 30 dies hàbils posteriors al decisió del jurat . - Obres seleccionades Hauran de ser retirades durant els 30 dies hàbils posteriors a la clausura de l'exposició . Les obres que van ser enviades a través d'Agències de Transport o un altre procediemiento similar , a requeriment dels seus autors, la entitat organitzadora pot retornar seguint els mateixos mètodes d'enviament, a càrrec del participant . Les obres que no hagin estat retirades o requerides pels seus autors en els terminis establerts, passaran automàticament a la propietat de l'entitat que convoca aquest certamen , entenent que aquestes obres han estat cedides per l'autor .
12 . - ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest certamen implica l'acceptació total de les presents Bases , l'autoria de la / les obra / es presentada / s, i els drets corresponents per part de qui l' presenta , quedant eximida la Fundació Privada Arena de tota responsabilitat davant qualsevol reclamació que pogués presentar-se per part d'un tercer.
Documento sin título
Fundación Arena - C/ Balmes, 34 - 08007 - Barcelona -